Misija

Poslovna politika JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo podrazumijeva dobru kvalifikacionu stukturu radnika, visoku radnu disciplinu i pojedinačnu odgovornost, što su preduslovi za pravovremeno, efikasno i uspješno izvršavanje svih zadataka iz domena poslovne djelatnosti.

Šta radimo?

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo sa ponosom ističe činjenicu da je u proteklih sedam godina isporučilac mjernih ormara od polikarbonata za JP Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo koji u potpunosti svojim tehničkim karakteristikama, dizajnom, izgledom, funkcionalnošću zadovoljavaju veoma rigorozne tehničke preporuke kojima se reguliše elektrodistributivna oblast u Bosni i Hercegovini.

  • Mi smo takođe uže specijalizirani za poslove energetske efikasnosti i racionalizacije i uštede u potrošnji električne energije.

Djelatnosti

Osnovna djelatnost Z.D. ELDIS TEHNIKA d.o.o. Sarajevo je proizvodnja elektrodistributivne opreme: distributivnih transformatorskih stanica u betonskom, metalnom kućištu ili u objektu, te svih vrsta niskonaponskih blokova za kablovske i stubne transformatorske stanice, razvodnih, priključnih i mjemih ormara.Vlasnik 100% udjela je JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo.

Efikasnost

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije.Zavisno društvo ELDIS TEHNIKA društvo za proizvodnju elektrodistributivne opreme, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, osnovano je 10.05.2002. godine odlukom Osnivača – Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

  • Siguran i pouzdan partner sa dugogodišnjim iskustvom
  • Permanentna edukacija zaposlenika i dostizanje zadatih ciljeva
  • Unaprijeđenje proizvodnih procesa i visokokvalitetni proizvodi
  • Struktura vlasništva kao garancija ozbiljnosti i partnerstva

Primarna djelatnost Društva je proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije, a što podrazumijeva slijedeće:

Kompaktne transformatorske stanice

Isporuka kompaktnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV i NN blokova.

Srednjenaponska oprema

Isporuka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača

Priključni ormari

Isporuka priključnih ormara (mjerni ormari za direktno mjerenje i kablovski ormarići za ugradnju na zid)

Razvodni ormari

Isporuka razvodnih ormara (distributivni ormari i ormari za stubne trafo stanice)

Projektovanje

Projektovanje, isporuka i izgradnja/rekonstrukcija TS 10(20)/0,4 kV i TS 35/10(20) kV

GRMO

Isporuka glavnih razvodnih mjernih ormara (GRMO)

Poluindirektna i indirektna mjerenja

Isporuka mjernih ormara poluindirektnog i indirektnog mjerenja

Ormari kompenzacije reaktivne energije

Isporuka/ugradnja ormara kompenzacije reaktivne energije i ormara za AC/DC razvod

Netipski ormari

Isporuka/ugradnja ostalih netipskih ormara

0
zaposlenika
0
inžinjera
0
realizovanih projekata